skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Functional characterization of evolutionarily conserved DNA regions in forkhead box f1 gene locus

Kim, Il-Man ; Zhou, Yan ; Ramakrishna, Sneha ; Hughes, Douglas E ; Solway, Julian ; Costa, Robert H ; Kalinichenko, Vladimir V

The Journal of biological chemistry, 11 November 2005, Vol.280(45), pp.37908-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 16144835 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...