skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comprensión y producción de pantomimas desde un modelo cognitivo de procesamiento.
The comprehension and production of pantomimes from a cognitive model of processing

Politis, D G

Revista de neurologia, 2005, Vol.40(10), pp.601-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0210-0010 ; PMID: 15926133 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...