skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Country of birth and body mass index: a national study of 2,000 immigrants in Sweden

Wändell, Per Erik ; Ponzer, Sari ; Johansson, Sven-Erik ; Sundquist, Kristina ; Sundquist, Jan

European journal of epidemiology, 2004, Vol.19(11), pp.1005-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0393-2990 ; PMID: 15648593 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...