skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Visuospatial skills and computer game experience influence the performance of virtual endoscopy

Enochsson, Lars ; Isaksson, Bengt ; Tour, René ; Kjellin, Ann ; Hedman, Leif ; Wredmark, Torsten ; Tsai-Felländer, Li

Journal of gastrointestinal surgery : official journal of the Society for Surgery of the Alimentary Tract, November 2004, Vol.8(7), pp.876-82; discussion 882 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1091-255X ; PMID: 15531242 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...