skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Voro3D: 3D Voronoi tessellations applied to protein structures

Dupuis, Franck ; Sadoc, Jean-François ; Jullien, Rémi ; Angelov, Borislav ; Mornon, Jean-Paul

Bioinformatics (Oxford, England), 15 April 2005, Vol.21(8), pp.1715-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1367-4803 ; PMID: 15217822 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...