skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Epidemiologic determinants for modeling pneumonic plague outbreaks

Gani, Raymond ; Leach, Steve

Emerging infectious diseases, April 2004, Vol.10(4), pp.608-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-6040 ; PMID: 15200849 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...