skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ubiquitous expression of the forkhead box M1B transgene accelerates proliferation of distinct pulmonary cell types following lung injury

Kalinichenko, Vladimir V ; Gusarova, Galina A ; Tan, Yongjun ; Wang, I-Ching ; Major, Michael L ; Wang, Xinhe ; Yoder, Helena M ; Costa, Robert H ; Costal, Robert H

The Journal of biological chemistry, 26 September 2003, Vol.278(39), pp.37888-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 12867420 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...