skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Important contribution of p15 Gag-specific responses to the total Gag-specific CTL responses

Yu, Xu G ; Shang, Hong ; Addo, Marylyn M ; Eldridge, Robert L ; Phillips, Mary N ; Feeney, Margaret E ; Strick, Daryld ; Brander, Christian ; Goulder, Philip J R ; Rosenberg, Eric S ; Walker, Bruce D ; Altfeld, Marcus

AIDS (London, England), 15 February 2002, Vol.16(3), pp.321-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-9370 ; PMID: 11834942 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...