skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Polymorphisms of TAP, LMP and HLA-DM genes in the Chinese

Zhu, X ; Zhang, Y ; Wang, Q ; Wang, F

Chinese medical journal, April 2000, Vol.113(4), pp.372-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0366-6999 ; PMID: 11775239 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...