skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Overexpression of cellular glutathione peroxidase rescues homocyst(e)ine-induced endothelial dysfunction

Weiss, N ; Zhang, Y Y ; Heydrick, S ; Bierl, C ; Loscalzo, J

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 23 October 2001, Vol.98(22), pp.12503-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 11606774 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...