skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mammalian sweet taste receptors

Nelson, G ; Hoon, M A ; Chandrashekar, J ; Zhang, Y ; Ryba, N J ; Zuker, C S

Cell, 10 August 2001, Vol.106(3), pp.381-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674 ; PMID: 11509186 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...