skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

CV706, a prostate cancer-specific adenovirus variant, in combination with radiotherapy produces synergistic antitumor efficacy without increasing toxicity

Chen, Y ; Deweese, T ; Dilley, J ; Zhang, Y ; Li, Y ; Ramesh, N ; Lee, J ; Pennathur-Das, R ; Radzyminski, J ; Wypych, J ; Brignetti, D ; Scott, S ; Stephens, J ; Karpf, D B ; Henderson, D R ; Yu, D C

Cancer research, 15 July 2001, Vol.61(14), pp.5453-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; PMID: 11454691 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...