skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Clinical guidelines for the treatment of depressive disorders. V. Combining psychotherapy and pharmacotherapy

Segal, Z V ; Kennedy, S H ; Cohen, N L

Canadian journal of psychiatry. Revue canadienne de psychiatrie, June 2001, Vol.46 Suppl 1, pp.59S-62S [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0706-7437 ; PMID: 11441772 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...