skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Redox gene therapy for ischemia/reperfusion injury of the liver reduces AP1 and NF-kappaB activation

Zwacka, R M ; Zhou, W ; Zhang, Y ; Darby, C J ; Dudus, L ; Halldorson, J ; Oberley, L ; Engelhardt, J F

Nature medicine, June 1998, Vol.4(6), pp.698-704 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1078-8956 ; PMID: 9623979 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...