skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Joseph Hyrtl--anatomist of the 19th century

Kyle, R A ; Shampo, M A

Mayo Clinic proceedings, May 2001, Vol.76(5), pp.456 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-6196 ; PMID: 11357789 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...