skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phosphorylation of nucleosides and nucleoside analogs by mammalian nucleoside monophosphate kinases

Van Rompay, A R ; Johansson, M ; Karlsson, A

Pharmacology & therapeutics, 2000, Vol.87(2-3), pp.189-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-7258 ; PMID: 11008000 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...