skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Morphological change in the MNNG-treated rat gastric mucosa

Aoyagi, K ; Kohfuji, K ; Yano, S ; Murakami, N ; Hori, H ; Terasaki, Y ; Takeda, J ; Tanaka, M ; Shirouzu, K

The Kurume medical journal, 2000, Vol.47(1), pp.31-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-5679 ; PMID: 10812887 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...