skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Trans-splicing vectors expand the utility of adeno-associated virus for gene therapy

Yan, Z ; Zhang, Y ; Duan, D ; Engelhardt, J F

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 06 June 2000, Vol.97(12), pp.6716-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 10841568 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...