skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nucleolar proteins and nuclear ultrastructure in preimplantation bovine embryos produced in vitro

Laurincik, J ; Thomsen, P D ; Hay-Schmidt, A ; Avery, B ; Greve, T ; Ochs, R L ; Hyttel, P

Biology of reproduction, April 2000, Vol.62(4), pp.1024-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-3363 ; PMID: 10727273 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...