skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Geographical differences of zinc, cadmium, mercury and selenium in polar bears (Ursus maritimus) from Greenland

Dietz, R ; Riget, F ; Born, E W

The Science of the total environment, 17 January 2000, Vol.245(1-3), pp.25-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; PMID: 10682354 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...