skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Analysis of the expression pattern of Ebp1, an ErbB-3-binding protein

Xia, X ; Lessor, T J ; Zhang, Y ; Woodford, N ; Hamburger, A W

Biochemical and biophysical research communications, 23 November 2001, Vol.289(1), pp.240-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 11708806 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...