skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Prefrontal cortex 5-HT2 receptors in depression: an 18Fsetoperone PET imaging study

Meyer, J H ; Kapur, S ; Houle, S ; Dasilva, J ; Owczarek, B ; Brown, G M ; Wilson, A A ; Kennedy, S H

The American journal of psychiatry, July 1999, Vol.156(7), pp.1029-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-953X ; PMID: 10401447 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...