skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The genetics of endometriosis

Kennedy, S

European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology, February 1999, Vol.82(2), pp.129-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-2115 ; PMID: 10206402 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...