skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The use of interferon alfa as adjuvant therapy for advanced cutaneous melanoma: the need for more evidence

Kimyai-Asadi, A ; Usman, A

Journal of the American Academy of Dermatology, October 2000, Vol.43(4), pp.708-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0190-9622 ; PMID: 11004636 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...