skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Optimal Frame Rate Allocation and Quantizer Selection for Unicast and Multicast Wireless Scalable Video Communication

Khanna, Nitin ; Jagannatham, Aditya

IETE Journal of Research, 2013, Vol.59(1), p.23-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...