skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

'민주화'를 중심으로 본 한국 현대 정치사상의 전개: 한국 현대와 서구 근대의 만남 ; The Evolution of Korean Contemporary Political Ideologies with Special Focus on Korean Democratization: the Encounter of Korea’s Contemporary Experience with That of Modern Europe

강정인(서강대학교) ; 문지영(서강대학교) ; 안외순(서강대학교) ; 김수자(이화여자대학교) ; 공진성(서강대학교) ; 오향미(서강대학교) ; 이화용(이화여자대학교) ; 홍태영(국방대학교) ; 정승현(서강대학교)

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...