skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

iBeacon 통신 기반 도로 차선 감지 알고리즘을 적용한 내비게이션 모델 설계

신현호(Hyun-Ho Shin) ; 정현희(Hyun-Hee Jung) ; 남춘성(Choon-Sung Nam) ; 신동렬(Dong-Ryeol Shin)

한국컴퓨터정보학회 학술발표논문집, 2015, Vol.23(1), pp.169-170

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...