skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

CO2를 이용한 RO 막의 스케일 생성 저감 연구 ( A study on reducing scale formation on the RO membrane using carbon dioxide )

표민수 ; Minsu Pyo ; 최영균 ; Younggyun Choi

상하수도학회지, 2016, Vol.30(4), p.391

ISSN: 1225-7672

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...