skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Avoid or fight back? Cultural differences in responses to conflict and the role of collectivism, honor, and enemy perception

Gunsoy, Ceren ; Cross, Susan E. ; Uskul, Ayse K. ; Adams, Glenn ; Gercek - Swing, Berna

Gunsoy, Ceren and Cross, Susan E. and Uskul, Ayse K. and Adams, Glenn and Gercek-Swing, Berna (2015) Avoid or fight back? Cultural differences in responses to conflict and the role of collectivism, honor, and enemy perception. Journal of Cross-Cultural Psychology, 46 . pp. 1081-1102. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0221

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...