skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

'Keeping the story alive' : is ethnic and racial dilution inevitable for multiracial people and their children?

Song, Miri ; O'Neill Gutuerrez, Caitlin

Song, Miri and O'Neill Gutuerrez, Caitlin (2015) 'Keeping the story alive' : is ethnic and racial dilution inevitable for multiracial people and their children? The Sociological Review, 63 (3). pp. 680-698. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0261

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...