skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Imagined contact as a prejudice‐reduction intervention in schools: The underlying role of similarity and attitudes

Stathi, Sofia ; Cameron, Lindsey ; Hartley, Bonny ; Bradford, Shona

Stathi, Sofia and Cameron, Lindsey and Hartley, Bonny and Bradford, Shona (2014) Imagined contact as a prejudice‐reduction intervention in schools: The underlying role of similarity and attitudes. Journal of Applied Social Psychology, 44 (8). pp. 536-546. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9029

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...