skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Psychological therapies for people with intellectual disabilities: a systematic review and meta-analysis

Vereenooghe, Leen ; Langdon, Peter E.

Vereenooghe, Leen and Langdon, Peter E. (2013) Psychological therapies for people with intellectual disabilities: a systematic review and meta-analysis. Research in Developmental Disabilities, 34 (11). pp. 4085-4102. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-4222

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...