skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Self-and Other-Deception Questionnaires - Intellectual Disabilities (SDQ-ID and ODQ-ID): component analysis and reliability.

Jobson, Laura ; Stanbury, Alexandra ; Langdon, Peter E.

Jobson, Laura and Stanbury, Alexandra and Langdon, Peter E. (2013) The Self-and Other-Deception Questionnaires - Intellectual Disabilities (SDQ-ID and ODQ-ID): component analysis and reliability. Research in Developmental Disabilities, 34 (10). pp. 3576-3582. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-4222

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...