skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Enforcing Scarcity: Oil, Violence, and the Making of the Market

Huber, Matthew T.

Annals of the Association of American Geographers, 1 July 2011, Vol.101(4), pp.816-826 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00045608 ; E-ISSN: 14678306

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...