skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Transgender prejudice reduction and opinions on transgender rights: Results from a mediation analysis on experimental data

Flores, Andrew R ; Haider-Markel, Donald P ; Lewis, Daniel C ; Miller, Patrick R ; Tadlock, Barry L ; Taylor, Jami K

Research & Politics, March 2018, Vol.5(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2053-1680 ; DOI: 10.1177/2053168018764945

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...