skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Jhering's Philosophy of Authority

Duxbury, Neil

Oxford Journal of Legal Studies, 1 April 2007, Vol.27(1), pp.23-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01436503 ; E-ISSN: 14643820

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...