skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Institutional barriers for adults' participation in higher education in thirteen European countries

Saar, Ellu ; Täht, Kadri ; Roosalu, Triin

Higher Education, 1 November 2014, Vol.68(5), pp.691-710 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00181560 ; E-ISSN: 1573174X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...