skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Third Way for the Voting Rights Act: Section 5 and the Opt-In Approach

Gerken, Heather K.

Columbia Law Review, 1 April 2006, Vol.106(3), pp.708-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00101958

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...