skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Common Frame of Reference for European Private Law: Policy Choices and Codification Problems

Eidenmüller, Horst ; Faust, Florian ; Grigoleit, Hans Christoph ; Jansen, Nils ; Wagner, Gerhard ; Zimmermann, Reinhard

Oxford Journal of Legal Studies, 1 December 2008, Vol.28(4), pp.659-708 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01436503 ; E-ISSN: 14643820 ; DOI: 10.1093/ojls/gqn031

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...