skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Parenting Styles, Adolescents' Attributions, and Educational Outcomes in Nine Heterogeneous High Schools

Glasgow, Kristan L. ; Dornbusch, Sanford M. ; Troyer, Lisa ; Steinberg, Laurence ; Ritter, Philip L.

Child Development, 1 June 1997, Vol.68(3), pp.507-529 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1131675

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...