skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mothers' and Grandmothers' Perceptions of Parental Behavior in Three-Generational Black Families

Wilson, Melvin N.

Child Development, 1 August 1984, Vol.55(4), pp.1333-1339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1130003

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...