skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Relation between Maternal Employment Status and the Stability of Attachments to Mother and to Father

Owen, Margaret Tresch ; Easterbrooks, M. Ann ; Chase-Lansdale, Lindsay ; Goldberg, Wendy A.

Child Development, 1 October 1984, Vol.55(5), pp.1894-1901 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1129936

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...