skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Appraisals of Intervention: The Mother's versus the Culprit's Behavior as Determinants of Children's Evaluations of Discipline Techniques

Siegal, Michael ; Cowen, Jan

Child Development, 1 October 1984, Vol.55(5), pp.1760-1766 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1129923

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...