skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Assessing Child-Rearing Behaviors: A Comparison of Ratings Made by Mother, Father, Child, and Sibling on the CRPBI

Schwarz, J. Conrad ; Barton-Henry, Marianne L. ; Pruzinsky, Thomas

Child Development, 1 April 1985, Vol.56(2), pp.462-479 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1129734

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...