skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Single Parents, Extended Households, and the Control of Adolescents

Dornbusch, Sanford M. ; Carlsmith, J. Merrill ; Bushwall, Steven J. ; Ritter, Philip L. ; Leiderman, Herbert ; Hastorf, Albert H. ; Gross, Ruth T.

Child Development, 1 April 1985, Vol.56(2), pp.326-341 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1129723

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...