skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Situational Determinants of Parental Behavior: Effects of Competing Cognitive Activity

Zussman, John Unger

Child Development, 1 September 1980, Vol.51(3), pp.792-800 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1129466

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...