skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Parental Agreement-Disagreement on Child-Rearing Orientations and Gender-Related Personality Correlates in Children

Block, Jeanne H. ; Block, Jack ; Morrison, Andrea

Child Development, 1 September 1981, Vol.52(3), pp.965-974 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1129101

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...