skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Effects of Divorce and Maternal Employment on the Home Environments of Preschool Children

Mackinnon, Carol E. ; Brody, Gene H. ; Stoneman, Zolinda

Child Development, 1 October 1982, Vol.53(5), pp.1392-1399 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00093920 ; E-ISSN: 14678624 ; DOI: 10.2307/1129030

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...