skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An Abstract of a Letter from Mr. Leewenhoeck, to the R. S. Dated Jan. 23d, 1684/5; Concerning the the Various Figures of the Salts Contained in Several Substances

Mr. Leewenhoeck

Philosophical Transactions (1683-1775), 1 January 1685, Vol.15, pp.1073-1090

ISSN: 02607085

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...