skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Description of Two New Micrometers. By Mr. Ramsden, Optician; Communicated by Joseph Banks, Esq. P. R. S.

Ramsden ; Banks, Joseph

Philosophical Transactions of the Royal Society, 1779, Vol.69, pp.419-431

DOI: 10.1098/rstl.1779.0028

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...